Ticketvoorwaarden

Artikel 1 Definities

De Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media – zoals artiest, musicus, presentator, (tv-)personality en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verlenen;

Stichting Tribe Corporate: Stichting Tribe Corporate (kvk 55148727), statutair gevestigd te OUDERKERK AAN DE AMSTEL enkantoorhoudende aan de BURGEMEESTER STRAMANWEG 97C (1191EA)

Bezoeker: de natuurlijke persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht en/of in bezit heeft voor een door Stichting Tribe Corporate georganiseerd concert en/of evenement en hiermee het recht heeft op toegang tot dit concert en/of evenement;

Overeenkomst: de tussen  en Bezoeker tot stand gekomen overeenkomst;

Evenement: Een (muziek)uitvoering voor publiek in de ruimste zin van het woord, georganiseerd door Stichting Tribe Corporate;

Toegangsbewijs: een door Stichting Tribe Corporate verstrekt document en/of barcode, dat toegang geeft tot - en recht geeft op het bijwonenvan - het Evenement;

Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden, inclusief alle terreinen, toegangswegen, ruimten en velden eromheen;

Publiek: alle bij het evenement aanwezige toeschouwers, toehoorders en/of aanwezige derden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten, waaronder alle geleverde diensten,handelingen, leveranties en werkzaamheden van Stichting Tribe Corporate samenhangend met het Evenement.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst, indien deze tot stand komt door middel van - en/ofBezoeker een toegangsbewijs koopt via - een door Stichting Tribe Corporate ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Stichting Tribe Corporate hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Stichting Tribe Corporate zich daartoeuitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Stichting Tribe Corporate uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Stichting Tribe Corporate de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement koopt en/of bestelt, ongeachthet (voor)verkoopadres en/of op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs op een andere wijze in bezit heeft gekregen.

Artikel 4 Toegangsbewijs

4.1 Het Toegangsbewijs is en blijft te allen tijde eigendom van Stichting Tribe Corporate.

4.2 Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon.

4.3  Het  Toegangsbewijs  is  strikt  persoonlijk  en  geeft  alleen  toegang  aan  diegene  die  het

Toegangsbewijs voor de eerste keer toont bij de aanvang en/of de entree van het Evenement.

4.4 Het Toegangsbewijs verstrekt toegang tot het Evenement aan Bezoekers voor alle leeftijden. Indien een Bezoeker 16 jaar of jonger is, geldt echter dat hij/zij begeleid moet worden door een volwassene.

4.5 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker is verstrekt, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik opBezoeker.

4.6 Stichting Tribe Corporate garandeert alleen de geldigheid van een Toegangsbewijs, indien deze is gekocht en/of  besteld  bij  een officieel  door  Stichting Tribe Corporate erkend  (voor)verkoopadres.  De  bewijslast hieromtrent rust op Bezoeker.

4.7 Stichting Tribe Corporate behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal - al dan niet - per persoon te reserverenToegangsbewijzen.

4.8 Een groepsreservering kan na de ondertekening van de reservering niet meer worden geannuleerd. Een VIP-reservering kan slechtsworden geannuleerd tot 48 uur na het moment van reserveren.

4.9 Aanvangstijden, zoals genoemd op het Toegangsbewijs, zijn onder voorbehoud.

Artikel 5 Verbod (door)verkoop

5.1  Het  is  Bezoeker  niet  toegestaan  het  Toegangsbewijs  anders  dan  met  de  schriftelijke toestemming van Stichting Tribe Corporate(door) te verkopen aan een derde en/of Toegangsbewijzen met een commercieel oogmerk aan te bieden of (door) te verkopen aan derden.

5.2  Indien Stichting Tribe Corporate gegronde  redenen  heeft  om  aan  te  nemen  dat  Bezoeker  niet  de

oorspronkelijke koper van het Toegangsbewijs is en/of het Toegangsbewijs is (door)verkocht en/of het Toegangsbewijs is vervalst, danbehoudt Stichting Tribe Corporate het recht voor om de betreffende Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen zonder gehoudente zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

5.3 Het is Bezoeker niet toegestaan om op welke wijze dan ook reclame te maken voor het Evenement.

Artikel 6 Verplichtingen Bezoeker

6.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsregels die gelden op Locatie en voorts alle instructies op te volgen van hetaanwezige personeel, de beveiliging, de brandweer, de politie en andere bevoegden.

6.2 Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering bij de entree alsmede gedurende het Evenement.

6.3  Bezoeker dient in  het bezit te  zijn van  een  geldig  en onbeschadigd Toegangsbewijs, die Bezoeker bij de entree en/of gedurendehet Evenement op eerste verzoek van Stichting Tribe Corporate en/of personeel op Locatie dient te tonen.

6.4 Bezoeker is verplicht om bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van

Stichting Tribe Corporate en/of personeel op Locatie een geldig identiteitsbewijs te tonen.

6.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar deLocatie. Indien Bezoeker professionele opnameapparatuur meeneemt naar het Evenement en/of de Locatie, dan heeft Stichting Tribe Corporate het recht om deze apparatuur voor de duur van het Evenement in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen.

6.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om het Evenement in zijn geheel en/of uitgevoerde werken in het geheel op welke wijze ook teregistreren. Indien Bezoeker hiermee in strijd handelt, dan heeft Stichting Tribe Corporate het recht om deze registratie in beslag te nemenen naar eigen goeddunken te vernietigen, te gebruiken en/of te exploiteren. De door Bezoeker gemaakte registraties van een deel vanhet Evenement en/of een deel van uitgevoerde werken door middel van niet-professionele opnameapparatuur zijn strikt voor eigen gebruiken mogen op geen enkele wijze door Bezoeker worden geëxploiteerd en/of openbaar gemaakt worden.

6.7 Het is Bezoeker niet toegestaan om (huis)dieren, glaswerk, plastic, blik, vuurwerk, etenswaren, drinkwaren, alcohol, drugs, wapens,paraplu’s, spandoeken, vlaggen, andere gevaarlijke objecten en objecten die geluidsoverlast veroorzaken mee te nemen naar hetEvenement en/of mee te nemen naar de Locatie.

6.8 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers  en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen en/of tehinderen. Het is Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement en/of op Locatie in staat van openbare dronkenschap teverkeren en/of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes.

6.9 Indien Bezoeker tijdens het Evenement de Locatie verlaat, dan vervalt daarmee de geldigheid van het Toegangsbewijs.

Artikel 7 Rechten STICHTING TRIBE CORPORATE

7.1 Stichting Tribe Corporate behoudt zich voor en tijdens het Evenement het recht voor om Bezoeker de toegang tot het Evenement teontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen, indien Stichting Tribe Corporate dit redelijkerwijs nodig acht voor dehandhaving van de veiligheid en de openbare orde.

7.2 Indien Bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst, dan heeft Stichting Tribe Corporate – zonder af te doen aan de reeds genoemde remedies ten behoeve van Stichting Tribe Corporate - het recht om het Toegangsbewijsongeldig te verklaren en/of Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

7.3 Consumptiebonnen en/of -munten, die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement.

7.4 De Artiest en Stichting Tribe Corporate hebben het recht om het evenement in de ruimste zin van het woord te registreren, waarondermaar niet beperkt tot het maken van foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen van het Publiek en Bezoeker(s). Daarnaasthebben de Artiest en Stichting Tribe Corporate het recht om deze registratie in de ruimste zin van het woord te exploiteren, zoals maarniet beperkt tot het uitbrengen van CD’s, DVD’s en het uitzenden door middel van derden van commercials.

7.5 Indien Bezoeker voorkomt in deze opname(n) en/of het portret van Bezoeker hierin is vastgelegd, dan geeft Bezoeker hierbij deexpliciete toestemming voor de exploitatie en/of openbaarmaking hiervan zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Het bijwonen van het Evenement en/of het betreden van de Locatie geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van Bezoeker, met dien verstande dat Stichting Tribe Corporate niet aansprakelijk is voor gehoorschade, zichtschade/blindheid, ander lichamelijk letsel en schadeaan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door het Publiek.

8.2 Stichting Tribe Corporate is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan

Stichting Tribe Corporate toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

8.3 De totale aansprakelijkheid van Stichting Tribe Corporate wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst isbeperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag datingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Tribe Corporate zal worden uitgekeerd.

8.4 Aansprakelijkheid van Stichting Tribe Corporate voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemistebesparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 48 uur na hetontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting Tribe Corporate meldt.

8.6 Indien Stichting Tribe Corporate direct of indirect ondergeschikten van Stichting Tribe Corporate, niet-ondergeschikten, hulppersonenen/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Stichting Tribe Corporate ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Stichting Tribe Corporate nietaansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Stichting Tribe Corporate.

8.7 Stichting Tribe Corporate zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal wordenuitgevoerd. Stichting Tribe Corporate is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de schade die hieruit mocht voortvloeien voorBezoeker.

8.8 Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met het repertoire en de uitvoeringen van Artiest. Stichting Tribe Corporate aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de Artiest en de lengte van het optreden door Artiest.

8.9  In geval de Bezoeker het toegangsbewijs koopt van een derde –niet zijnde Stichting Tribe Corporate - en deze derde om wat voor reden dan ook de kaarten niet aan de Bezoeker levert, is Stichting Tribe Corporate op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor terugbetaling van reeds door de Bezoeker betaalde tickets, noch voor het alsnog leveren van een vervangend toegangsbewijs. 

8.10  Bezoeker  zal  Stichting Tribe Corporate vrijwaren  voor  alle  aanspraken  van  derden  ter  zake  van  schade waarvoor Bezoekerjegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. Bezoeker zal aan Stichting Tribe Corporate iedere  schade  vergoeden,  hierin  mede  begrepen  alle  door  Stichting Tribe Corporate gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van diederden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht zal Stichting Tribe Corporate het recht hebben om het Evenement te verplaatsen of te annuleren.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Stichting Tribe Corporate onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakomingvan verplichtingen van Stichting Tribe Corporate jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming vanverplichtingen in redelijkheid niet van Stichting Tribe Corporate kan worden verlangd, zoals maar niet beperkt tot: niet toerekenbaretekortkoming van Stichting Tribe Corporate of van personen waarvan Stichting Tribe Corporate bij de uitvoering van de Overeenkomstgebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Stichting Tribe Corporate, werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/ofdoorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving,maatregelen van overheidswege, terrorisme(- dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Stichting Tribe Corporate, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen,pandemieën, oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen,alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van hetoptreden en/of  het evenement; overlijden van een familielid van de Artiest; het  tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extremeweersomstandigheden, een verkeersongeval of verkeersopstopping) en/of waardoor het Evenement niet op verantwoorde wijze doorgangkan vinden.

9.3 Indien Stichting Tribe Corporate het Evenement in geval van overmacht annuleert, dan is Stichting Tribe Corporate gehouden om aanBezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijsheeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende acht weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerdeEvenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangendetoegang tot een ander evenement.

9.4 Indien Stichting Tribe Corporate het Evenement in geval van overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijsgeldig voor die nieuwe datum. Indien Bezoeker op de nieuwe datum verhinderd is, dan heeft Bezoeker het recht om de restitutie van deentreeprijs te verzoeken. Stichting Tribe Corporate is in dat geval gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoekerbestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden bij een(voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

Artikel 10 Boetebeding

Bij overtreding van enige verplichting van Bezoeker ingevolge het bepaalde in artikel 5, is Bezoeker, zonder dat hiervoor eeningebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een vrijwillige boete ter hoogte van € 5.000,00 ineens en € 1.000,00 per(door)verkocht Toegangsbewijs aan Stichting Tribe Corporate verschuldigd, onverminderd enig ander aan Stichting Tribe Corporate toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Persoonsgegevens

Indien Stichting Tribe Corporate persoonsgegevens verwerkt van Bezoekers zal Stichting Tribe Corporate dit doen in overeenstemmingmet de geldende regelgeving op het gebied van privacy.

Artikel 12 Nietigheid

De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. Ingeval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomstsluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien en/of verband houden met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van ieder ander forum worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam

 

cart